Laboratory of Enzymology

General information

Laboratorul Enzimologie a fost fondat în anul 1997 în cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM în rezultatul  restructurării laboratorului Microorganisme celulozolitice. În laborator activează 8 cercetători ştiinţifici, inclusiv 5 doctori în biologie.

Profilul de activitate științifică: Microbiologie, Biotehnologie

Direcțiile principale ale activității științifice:Obiec2v

 • fundamentale – studierea mecanismelor de reglare a sintezei microbiene și identificarea de noi soluții inovative de dirijare a activității biosintetice la fungi miceliali implicați în procesele biotehnologice, cu aplicabilitate în producerea de principii bioactive.
 • aplicative –  selectarea, studierea şi introducerea în cultură ca obiecte biotehnologice a noilor tulpini de fungi miceliali producătoare de enzime hidrolitice;  dezvoltarea de noi procese tehnologice performante sustenabile și obținerea de bioproduse cu însușiri avansate.

Obiective principale:

 • lab_enzimologie_img_2Studierea particularităților biogenezei enzimelor hidrolitice la tulpinile de fungi miceliali cu semnificaţie biotehnologică, fundamentarea unor legități de sinteză orientată și transferul cunoştinţelor în bio-  și bionanotehnologii la fază pilot.
 • Selectarea, caracterizarea și introducerea în cultură a noi tulpini de micromicete din genurile Rhizopus, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma înalt producătoare de pectinaze, celulaze, amilaze, lipaze și proteaze.
 • Evaluarea influenţei compuşilor coordinativi ai 3d elementelor, nanoparticulelor şi radiaţiilor electromagnetice în diapazon milimetric asupra procesului de dezvoltare şi biosinteză enzimatică la fungii miceliali producători de hidrolaze extracelulare.
 • Evaluarea influenţei compuşilor coordinativi ai 3d elementelor, nanoparticulelor şi radiaţiilor electromagnetice în diapazon milimetric asupra procesului de dezvoltare şi biosinteză enzimatică la fungii miceliali producători de hidrolaze extracelulare.
 • lab_enzimologie_img_3Elaborarea unor noi formule de medii nutritive şi procedee de intensificare a procesului de enzimogeneză la fungii miceliali, cu implicarea 3d elementelor, nanoparticulelor şi radiaţiilor electromagnetice, care asigură sporirea randamentului de enzime, reducerea ciclului tehnologic, obţinerea complexelor enzimatice cu compoziţie prestabilită și diversificarea gamei de preparate enzimatice cu aplicări multiple.
 • Stabilirea parametrilor optimi de recuperare a enzimelor din filtratele de cultură ale micromicetelor, rezultate la cultivare submersă conform procedeelor perfecționate, care asigură obținerea preparatelor enzimatice hidrolitice cu gradul de purificare G10x,  componență distinctă în funcție de domeniul concret de aplicare şi însuşiri tehnologice înalt,e destinate pentru utilizare în industria alimentară, eterooleaginoasă, farmaceutică, pielărit, vinificaţie.
 • Caracterizarea fizico-chimică și catalitică a preparatelor enzimatice și elaborarea recomandărilor de implementare în circuitul economic a produselor noi, cu însușiri perfecţionate


lab_enzimologie_imgActivitatea inovaţională a Laboratorului Enzimologie este susţinută de  37 brevete de invenţii,  apreciată  cu aproximativ 80 medalii de aur, argint şi bronz, alte menţiuni şi premii speciale  la Saloanele Internaţionale de Inventică „PALEXPO” Geneva, Elveția „EURECA” (Bruxelles),Belgia „INFOINVENT” (Chişinău), „INVENTICA”(Iaşi, Bucureşti) „ECOINVENT ”, „EUROINVENT” (Iaşi), „PROINVENT” (Cluj-Napoca), „Traian VUIA”, (Timișoara), „UGAL INVENT”, Galaţi, România, Osijek, Croaţia, «Новое время» , Sevastopol Ucr.

 

Contacts

Laboratorul Enzimologie
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
str. Academiei 1, MD2028, or. Chişinău, Republica Moldova     

șef laborator  dr. Ciloci Alexandra
Tel.  + 373-22 73-98-24 
Email: alexandra.ciloci@gmail.com 
 

Lab-Enz

 

Laboratory staff
Publications
Projects
Nr.

Numele, prenumele

Titlul științific,
științifico-didactic

Funcția deținută
1 Ciloci Alexandra dr. în biologie, conferențiar cercetător  șef laborator
2 Tiurina Janeta dr. în biologie, conferențiar cercetător  cercetător științific coordonator
3 Clapco Steliana dr. în biologie cercetător științific superior
4 Bivol Cezara  dr. în biologie cercetător științific superior
5 Bînzari Maria dr. în biologie cercetător științific superior
6 Labliuc Svetlana   cercetător științific
7 Dvornina Elena   cercetător științific
8 Matruc Alexandra   cercetător științific stagiar

Descarcă Lista publicațiilor relevante                

 

 1. E. COROPCEANU, A. CILOCI, A. ŞTEFÎRŢĂ, I. BULHAC. STUDY OF USEFUL PROPERTIES OF SOME COORDINATION COMPOUNDS CONTAINING OXIME LIGANDS..Editura  „Academica Greifswald” (Germania) 2020, 266 pag.
 2. Cezara BIVOL, Alexandra CILOCI, Janetta TIURINA, Steliana CLAPCO, Svetlana LABLIUC Elena DVORNINA, Ana LAZARESCU, Veaceslav REVA. IMPACT OF THIOSEMICARBAZONE [Cu(H2L)Cl] COORDINATION COMPOUND ONACID AND NEUTRAL PROTEASES FROM Trichoderma koningii CNMN FD 15 STRAIN. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie Original Paper Tom. XXVII, Issue: 1, 2020, pp. 64-70.
 3. BIVOL Cezara, CILOCI Alexandra, TIURINA Janetta, DVORNINA Elena, LABLIUC Svetlana, CLAPCO Steliana PROCEDEU INOVATIV DE OBŢINERE A PREPARATELOR ENZIMATICE LIPOLITICE CU APLICAREA NANOPARTICULELOR ÎN CALITATE DE FACTOR DE INFLUENŢĂ Conferinţa ştiinţifico-practică „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” consacrată jubileului „90 de ani ai Facultăţii Biologie şi chimie” 21-22 martie 2020 UST, pp164-167.
 4. ЧИЛОЧИ, А.; ТЮРИНА, Ж.; ЛАБЛЮК, С.; ДВОРНИНА, Е.; БИВОЛ, Ч.; КЛАПКО, С.; ГУЦУЛ, Т. Изучение воздействия наночастиц Fe3O4 на осаждение липаз из культуральной жидкости микромицета Rhizopus arrhizus. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2019, 1(337), p. 154-161. ISSN 1857-064X.
 5. BIVOL, C.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; CLAPCO, S.; GUTUL, T.;  RUSU, E. Strategie de izolare a lipazelor sintetizate de micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 01 cultivată în prezenţa nano-dioxidului TiO2. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2019, 1(337), p. 148-157. ISSN 1857-064X.CILOCI, A.; BIVOL, C.; TIURINA, J.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E. Nanoprocedeu de obținere a preparatelor lipolitice în baza tulpinii de micromicete Aspergillus niger CNMN FD 01. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Chişinau, Moldova, 7-8 noiembrie, 2019, p. 109-113.
 6. ЧИЛОЧИ, А.; ТЮРИНА, Ж.; КЛАПКО, С.; БИВОЛ, Ч.; ДВОРНИНА, Е.; ЛАБЛЮК, С. Нанотехнология получения внеклеточных липаз из микромицета Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Всероссийская конференция с международным участием "Микробиология: вопросы экологии, физиологии, биотехнологии" Москва, Россия, 23-24 декабря 2019, c. 133.
 7. CILOCI, A.; TIURINA, J.; BIVOL, C.; CLAPCO, S.; DVORNINA, E.; LABLIUC, S.; GUTUL, T. Impact of nanoparticles on the morphology of mycelial fungi and its relation to enzyme biosynthesis. International Scientific Conference on Microbial Biotechnology, 4thedition. Chisinau, October 11-12, 2018, p. 157.
 8. Э. Б. Коропчану, Л. Кроитор3, А. А. Чилочи, Ж. П. Тюрина, Е. Г. Дворнина, С. З. Кодреану, М. С. Фонарь. СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ МОНОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦИНКА С ПИРИДИН-2-АЛЬДОКСИМОМ  КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ, 2017, том 43, № 5, с. 268–274 ISSN: 0132-344X (IF: 0.541).
 9. Э. Б. Коропчану, Л. Кроитор, А. А. Чилочи, С. Ф. Клапко, С. В. Лаблюк, С. З. Кодреану, М. С. Фонарь. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 1,2-ЦИКЛОГЕКСАНДИОНДИОКСИМИНОВ ЦИНКА И КАДМИЯ. КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ, 2017, том 43, № 7, с. 399–406, ISSN: 0132-344X (IF: 0.541).
 10. E. Coropceanu, L. Croitorc, A. Ciloci, S. Clapco S. Labliuc , Codreanu  and M. Fonari . Synthesis and Structure of Some Zinc and Cadmium 1,2-Cyclohexanedione Dioximines. ISSN 1070-3284, Russian Journal of Coordination Chemistry, 2017, Vol. 43, No. 7, pp. 433–440. © Pleiades Publishing, Ltd., 2017 (IF: 0.541)..
 11. Боурош, П.; Бoлопа, О.; Десятник-Чилочи, А.; Тюрина, Ж.; Булхак, И. Синтез и строение смешанных диоксиматов кобальта (III) с производными гуанидина и их биологические свойства. КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ, 2017,  43(9), с. 553–562. ISSN: 0132-344X (IF: 0.541).
 12. P. Bourosh, O. Bologa †, A. Deseatnic-Ciloci, J. Tiurina, and I. Bulhac. Synthesis, Structure, and Biological Properties of Mixed Cobalt(III) Dioximates with Guanidine Derivatives ISSN 1070-3284, Russian Journal of Coordination Chemistry, 2017, Vol. 43, No. 9, pp. 591–599. © Pleiades Publishing, Ltd., 2017.
 13. ЧИЛОЧИ, А.; ТЮРИНА, Ж.; ЛАБЛЮК, С.; ДВОРНИНА, Е.; КЛАПКО, С.; БИВОЛ, Ч.; ГУЦУЛ, Т.; РУСУ, Е. Особенности биосинтеза липаз микромицетом Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 при использовании наночастиц окислов некоторых металлов. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2017,  Nr. 2,  ISSN 1857-064X. (în tipar)
 14. BIVOL, C.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; CLAPCO, S.; DVORNINA, E.; GUTUL, T.;  RUSU, E. Effectul nano-oxizilor TiO2 și Fe3O4 asupra biosintezei lipazelor la micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 01. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2017,  Nr. 2,      ISSN 1857-064X.  (în tipar)
 15. BULHAC, I.; DESEATNIC-CILOCI, A.; BOUROSH, P.; TIURINA, J.; BOLOGA, O.; BIVOL, C.; CLAPCO, S.; VEREJAN, A.; LABLIUC, S.; DANILESCU, O. Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands. Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2016, 11(1), 39-49.
 16. ЧИЛОЧИ, А.; ТЮРИНА, Ж.; ЛАБЛЮК, С.; ДВОРНИНА, Е.; КЛАПКО, С.; БИВОЛ, Ч.; ГУЦУЛ, Т.; РУСУ, Е.; НИКОРИЧ, А. Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2016,   ISSN 1857-064X.
 17. COROPCEANU, E.; CILOCI, A.; STEFÎRȚĂ, A.;  BULHAC, I. Compuși coordinative oximici în calitate de stimulatori al proceselor fiziologice la unii fungi și plante de cultură. Proceedings of International Conference “Modern Technologies in the Food Industry”, Chișinău, 20-22 october, 2016, p. 369-374.
 18. BULHAC, I.; DESEATNIC-CILOCI, A.; CUBA, L.; BIVOL, C.; DANILESCU, O.; DVORNINA, E.; BOUROȘ, P. Compuși coordinativi al fierului (III) cu activitate biologică. Proceedings of International Conference “Modern Technologies in the Food Industry”, Chișinău, 20-22 october, 2016, p. 348-355.
 19. Чилочи А.А., Тюрина Ж.П., Клапко С.Ф., Лаблюк С.В., Дворнина Е. Получение внеклеточного β-глюкозидазного препарата из микромицета Aspergillus niger CNMN FD-10.  Международный микологический форум. Сборник  «Современнная микология в России», Москва, 14-15 апреля  2015, том 5, с. 291-293.
 20. Чилочи А.А., Тюрина Ж.П., Клапко С.Ф., Чапурина Л.Ф., Лаблюк С.В.,  Дворнина   Е.Г., Туртэ К.И. Биосинтез экзогидралаз микромицетом из рода Aspergillus и возможности его регуляции, как основа разработки современных технологий. IX Международная научная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты», Беларусь, Минск, 7-11 сентября 2015,  с. 189-190.
 21. Deseatnic-Ciloci Alexandra, Coropceanu Eduard, Clapco Steliana, Rija Andrei,  Tiurina Jana,  Bivol Cezara, Bologa Olga, Bulhac Ion. Influenţa compuşilor coordinative Al Co(III), Cu(II) şi Zn(II) cu liganyi oximici asupra biosintezei hidrolazelor exocelulare la fungi miceliali. Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe reale şi ale naturii, Chişinău, 2014, nr. 6(76), p. 57-70. ISSN 1814-3237.
 22. DESEATNIC-CILOCI Alexandra. Directed synthesis at mycelial fungi producers of hydrolase Scientific International Conference On Microbial Biotechnology (2nd edition). Chisinau, Moldova, October 9-10,  2014, p.33-41.
 23. CILOCI, A., BIVOL, C., STRATAN, M., TIURIN, J., CLAPCO, S., REVA, V., LABLIUC, S. Action of millimeter-range electromagnetic radiation on polypeptide spectrum of amylolytic preparations from Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A strain. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2014, 50(1), 78-83. ISSN 1068-3755 (IF: 0.289).
 24. CILOCI, A., BIVOL, C., STRATAN, M., TIURINA, J., CLAPCO, S., REVA, V., LABLIUC, S. Action of millimeter-range electromagnetic radiation on polypeptide spectrum of amylolytic preparations from Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02a strain. Электронная обработка материалов. 2014, 50(1), 72-77. ISSN 0013-5739. (IF 0.289)
 25. CLAPCO, S., BIVOL, C., COROPCEANU, E., Bulhac I., Ciloci A.  Procedee de sinteză a proteazelor de către micromiceta Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Buletinul ASM, Seria Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 1 (322), p.119-128 ISSN 1857-064X.
 26. CLAPCO, S., BIVOL, C., DESEATNIC-CILOCI, A., RIJA, A., COROPCEANU, E., BULHAC, I. The influence of tris-(disulfanilamidglioximine) copper(II) upon proteolytic activity of F. gibbosum CNMN FD 12. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova. Abstracts of Communications. Chisinau, May 28-30, 2014. p. 63.
 27. DESEATNIC-CILOCI, A.,  CEAPURINA, L.,  TURTĂ, C., TIURINA, J., BIVOL, C.,  CLAPCO, S.,  DVORNINA, E.,  LABLIUC, S. Biological properties of Cu(II) complexes with ά-alanine. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova. Abstracts of Communications. Chisinau, May 28-30, 2014. p. 69.
 28. DESEATNIC-CILOCI, A., BULHAC, I., BOUROSH, P., TIURINA, J.,VEREJAN, A., BOLOGA, O., CLAPCO, S., DANILESCU, O. Some biological properties of Fe(III) complexes. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova. Abstracts of Comunications. Chisinau, May 28-30, 2014. p. 70.
 29. DESEATNIC-CILOCI A., TIURINA J., BIVOL C., CLAPCO S., LABLIUC S., DVORNINA E. The dependence of biosynthetic properties of micromycete Aspergillus niger 10 – producer of extracellular cellulases and xylanases on cultivation factors. IMB. Scientific International Conference On Microbial Biotechnology (2nd edition). Chisinau, Moldova, October 9-10 2014, p. 122.
 30. DESEATNIC-CILOCI A.*, TIURINA J., BIVOL C., CLAPCO S., LABLIUC S., DVORNINA E., KOLKER T. Physiological and biochemical properties of new micromycete strain Trichoderma koningii CNMN FD 15 – producer of extracellular proteases. IMB. Scientific International Conference On Microbial Biotechnology (2nd edition). Chisinau, Moldova, October, 9-10 2014, p. 121.
 31. ЧИЛОЧИ А.А., ТЮРИНА Ж.П., ЧАПУРИНА Л.Ф., КЛАПКО С.Ф., ЛАЗАРЕСКУ А.Г., ЛАБЛЮК С.В., ДВОРНИНА Е.Г., ТУРТЭ К.И. Направленный синтез гидролаз микромицетами родов Aspergillus и Trichoderma с использованием координационных соединений меди с органическими лигандами. Материалы Всероссийского симпозиума «Современные проблемы физиологии, экологии и биотехнологии микроорганизмов», Москва, 24-27 декабря 2014.
 32. DULCEVSCAIA, G., KRAVTSOV, V., MACAEV, F., DUCA, GH., STINGACHI, E., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V., CLAPCO, S., TIURINA, J., DESEATNIC-CILOCI, A., LIPKOWSKI, J., LIU, SHI-XIA, DECURTINS, S., BACA, S. New copper (II) complexes with isoconazole: synthesis, structures and biological properties. Polyhedron. 2013, 52, 106-114. ISSN 0277-5387 (IF: 1.813).
 33. БОУРОШ, П.Н., КОРОПЧАНУ, Э.Б., ДЕСЯТНИК, А.А., КЛАПКО, С.Ф., БОЛОГА, О.А., БИВОЛ, Ч.М., ТЮРИНА, Ж.П., БУЛХАК, И. Новые диоксиматы Со(III) с гексафторофосфат-ионом – стимуляторы протеолитической активности микромицета Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Russian Journal of Coordination Chemistry. 2013, 39(11), 669-678. ISSN 1070-3284 (IF: 0.466).
 34. CILOCI, A., BIVOL, C., STRATAN, M., TIURIN, J., CLAPCO, S., REVA, V., LABLIUC, S. Action of millimeter-range electromagnetic radiation on polypeptide spectrum of amylolytic preparations from Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A strain. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2013, nr. 6, ISSN 1068-3755 (IF: 0.289).
 35. CLAPCO, S., BIVOL, C., CILOCI, A., STRATAN, M., COROPCEANU, E., TIURINA J., RIJA, A., LABLIUC, S., BULHAC, I. The effect of some metal complexes of oxime ligands on proteolytic activity of Fusarium gibbosum CNMN FD 12 strain. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2013, 20(1), 53-58. ISSN 1224-5119
 36. CILOCI, A., COROPCEANU, E., CLAPCO, S., RIJA, A., STRATAN, M., BOLOGA, O., BULHAC, I., ŞAFRANSCHI, V. Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete. Buletinul ASM, Seria Ştiinţele vieţii. 2013, (în tipar). ISSN 1857-064X.
 37. STRATAN, M., CILOCI, A. Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic amilolitic recuperat din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A. Buletinul ASM, Seria Ştiinţele vieţii. 2013, 1(319), 136-142. ISSN 1857-
 38. ДЕСЯТНИК-ЧИЛОЧИ, А.А., ТЮРИНА, Ж.П., КЛАПКО, С., ЛАБЛЮК, С., БОЛОГА, О.А., ШАФРАНСКИЙ, В.Н., БУЛХАК, И.И., КОРОПЧАНУ, Э.Б. Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN FD 15. Buletinul ASM, Seria Ştiinţele vieţii. 2013, 2(320), 126-134. ISSN 1857-064X.
 39. BIVOL, C., CLAPCO, S. Purificarea proteazelor neutre şi acide sintetizate de tulpina Fusarium gibossum CNMN FD 12. Materialele simpozionului național cu participare internațională „Biotehnologii avansate – realizări și perspective”. Chişinău, 24-25 octombrie, 2013, p. 35.
 40. CILOCI, A., BIVOL, C., KOLKER, T., REVA, V. Purificarea parţială a proteazelor exocelulare obţinute la cultivarea micromicetei Trichoderma koningii CNMN FD 15. Materialele conferinţei ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare”. Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti. Chişinău, 26-28 septembrie, 2013, p. 54-56.
 41. CLAPCO, S., BIVOL, C., CILOCI, A. Partial purification of proteolytic enzymes from Fusarium gibbosum CNMN FD 12 fungal strain. Материалы научно-практической конференций с международным участием «Актуальные вопросы биологии, экологии, медицины и фармакологии». Харьков, 26-27 сентября, 2013, c. 56-57.
 42. CLAPCO, S., BIVOL, C., CILOCI, A. Procedee de sinteză orientată a enzimelor proteolitice de către tulpina fungică Fusarium gibbosum. Materialele conferinţei ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare”. Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti. Chişinău, 26-28 septembrie, 2013, p. 51-53.
 43. CLAPCO, S., BIVOL, C., DESEATNIC-CILOCI, A., COROPCEANU, E. The influence of coordination compound of zinc(II) with dioxime on proteolytic activity of F. gibbosum CNMN-FD-12. Materialele simpozionul international PRIOCHEM, ediţia a IX-a ,,Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă”, Bucureşti, 24-25 octombrie, 2013, p. 19.
 44. DESEATNIC-CILOCI, A., TIURINA, J., CIAPURINA, L., TURTĂ, C., BIVOL, C., CLAPCO, S., DVORNINA, E., LABLIUC, S. Coordination compounds of copper with amino acids as potential stimulators of micromycetes extracellular hydrolases biosynthesis. Materialele simpozionul international PRIOCHEM, ediţia a IX-a ,,Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă”, Bucureşti, 24-25 octombrie, 2013, p. 21.
 45. ДЕСЯТНИК-ЧИЛОЧИ, А., ТЮРИНА, Ж., ЧАПУРИНА, Л., ТУРТЭ, К., БИВОЛ, Ч., КЛАПКО, С., ЛАБЛЮК, С., ДВОРНИНА, Е., КОЛКЕР, Т. Комплексные соединения меди с аминокислотами как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных гидролаз у микромицетов. Materialele simpozionului național cu participare internațională „Biotehnologii avansate – realizări și perspective”. Chişinău, 24-25 octombrie, 2013, p. 43.
 46. COCU, M.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; CLAPCO, S.; STRATAN, M.; GRADINARU, J.; BULHAC, I. The influence of nickel (II) and copper (II) coordination compounds based on benzoylacetone s-methylisothiosemicarbazone on enzymatic activity  of micromycete Aspergillus niger CNMN FD 10. Revue Roumaine de Chimie. 2012, 57(1), 23-27. ISSN 0035-3930. (IF: 0.418).
 47. CILOCI, A.; BIVOL, C.; STRATAN, M.; REVA, V.; CLAPCO, S.; TIURIN, S.; LABLIUC, S. Production and purification of a-amylase from Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02a mutant form. Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Biologie. 2012, 19(1), 74-79. ISSN 1224-5119.
 48. CILOCI, A.; BIVOL, C.; STRATAN, M.; REVA, V.; CLAPCO, S.; TIURIN, J.: RIJA, A.; COROPCEANU, E. The effect of [Co(DH)2(An)2]2[TiF6]∙3H2O coordination compound on polypeptide spectrum of amylolytic preparation from Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02a strain. Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Biologie. 2012, 19(2), 128-132. ISSN 1224-5119.
 49.  STRATAN, M.; CILOCI, A. Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic amilolitic recuperat din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Seria Ştiinţele vieţii. 2012, 3(318). ISSN 1857-064X.   (în tipar).
 50. ЧИЛОЧИ, A.А.; ТЮРИНА, Ж.П.; БОЛОГА, О.А; КЛАПКО, С. Ф.; ЛАБЛЮК, С.В.; ПАША, Л.И.; КОРОПЧАНУ, Э.Б.; РИЖА, А.П. Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Seria Ştiinţele vieţii. 2012, 3(318). ISSN 1857-064X.  (în tipar).
 51. CLAPCO, S.; CILOCI, A.; STRATAN, M.; BIVOL, C.; COROPCEANU, E.; BOLOGA, O.; BULHAC, I. Studiul influenţei unor dioximaţi ai Co(III) cu anionul [PF6]- asupra activităţii biologice a micromicetei Fusarium gibbosum CNMN FD 12. A XXXII Conferinţă Naţională de Chimie, Călimăneşti-Căciulata, România, 3-5 Octombrie 2012, p. 11.
 52. DESEATNIC-CILOCI, A.; COROPCEANU, E.; BULHAC, I.; TIURIN, J.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; STRATAN, M.; CROITOR, L.; FONARI, M. The influence of coordination compounds of Zn(II), Cu(II), Co(III) with dioximates on the biosynthetic activity of micromycete Aspergillus niger CNMN-10. The XVII International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry", Chisinau, Moldova, October 24-26 2012, Book of Abstracts, p. 97-98.
 53. DESEATNIC-CILOCI, A.A.; CHAPURINA, L.F.; TIURIN, J.P.; CLAPCO, S.F.; LABLIUK, S.V.; STRATAN, M.V.; TURTA, C.I. Effect of coordination compounds of copper(II) with aminoguanizone of α-ketoglutaric acid on amylolytic and proteolytic activity in micromycetes Aspergillus sp. and Trichoderma koningii. The XVII International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry", Chisinau, Moldova, October 24-26 2012, Book of Abstracts, p. 101-102.
 54. DESEATNIC-CILOCI, A.A.; TIURINA, J.P.; CLAPCO, S.F.; BULHAC, I.I.; COROPCEANU, E.B.; BOLOGA, O.A.; LABLIUC, S.V.; DVORNINA, E.G.; BIVOL, C.M.; RIJA, A.P. The influence of complex compounds of transition metals on proteolytic activity of strains from genera Fusarium and Trichoderma The XVII International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry", Chisinau, Moldova, October 24-26 2012, Book of Abstracts, p. 99-100.
 55. ДВОРНИНА, E.Г. Биологическая активность грибного препарата GIL-myko, полученного на основе биомассы L. edodes CNMN-FB-01. Материалы III Съезда микологов России „Современная микология в России”. Том 3. 10-12 Октября 2012 г., М.: Национальная академия микологии, 2012, c. 359.
 56. ЧИЛОЧИ, А.А.; ТЮРИНА, Ж.П.; ЛАБЛЮК, С.В.; КЛАПКО, С.Ф.; ДВОРНИНА, E.Г.; КОРОПЧАНУ, Э.Б.; БОЛОГА, О.А. Повышение биосинтетических способностей микромицетов из рода Penicillium с помощью комплексных соединений переходных металлов. Материалы III Съезда микологов России „Современная микология в России”. Том 3. 10-12 октября 2012 г., М.: Национальная академия микологии, 2012, c. 372 с.
 57. ЧИЛОЧИ, А.А.; ТЮРИНА, Ж.П.; КЛАПКО, С.Ф.; СТРАТАН, М.В.;ЛАБЛЮК, С.В.; ДВОРНИНА, E.Г.; КОНДРУК, В.Ф. Влияние злектромагнитного излучения миллиметрового диапазона на биосинтез внеклеточных гидролитическихмферментов микромицетов из родов Aspergillus и Penicillium. Электронная обработка материалов. 2011, 47(6), 87-93. ISNN 0013-5739  (IF 0,333).
 58. Десятник, А. А.; Тюрина, Ж. П.; Клапко, С. Ф.; Стратан, М. В.; Лаблюк, С. В.; Болога, О. А.; Коропчану, Э. Б.; Рижа, А. П.; Булхак, И. И. Влияние диоксиматов кобальта (III) с фторсодержащими анионами на биосинтез амилаз Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A и липаз Rhizopus arrhizus Fisher CNMN FD 03 L. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук, 2010, 4, 85-90. ISSN 0002-3558.
 59. CILOCI, A.; TIURIN, J.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; STRATAN, M.; DVORNINA, E. Preparat enzimatic celulazo-amilazic cu destinaţie în zootehnie. În: Culegere de lucrări a Simpozionului ştiinţific cu participare internaţională consacrat aniversării a 55-a de la fondarea Institutului „Realizări şi perspective în zootehnie, biotehnologie şi medicină veterinară”. Maximovca, 6-8 octombrie 2011 p. 90-95
 60. BOCLACI, T.; CREMENEAC, L.; DESEASTNIC-COILOCI; A.; TIURINA, J. Rezultatele ştiinţifice privind influenţa lichidelor microbiene culturale asupra caracterelor morfologice ale viermiculturii. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică-domeniu scienointensiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, Molodova, 6-8 iulie 2011, p. 8-9
 61. CILOCI, A.; CLAPCO, S.; TIURINA, J.; STRATAN, M.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E. Efectul undelor milimetrice de intensitate joasă asupra biosintezei hidrolazelor exocelulare la unele micromicete din genul Aspergillus şi Trichoderma. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică-domeniu scienointensiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, Molodova, 6-8 iulie 2011, p.28-29.
 62. DESEATNIC, A.; CLAPCO, S.; STRATAN, M.; BULHAC, O.; CIOBĂNICĂ, O.; BOLOGA, O. Influenţa unor clusteri trinucleari ai Fe(III) cu nicotinamidă şi cordiamină asupra activităţii enzimatice a unor micromicete producătoare de hidrolaze exocelulare. În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. Chişinău, Moldova, p. 41-44.
 63. DESEATNIC-CILOCI, A.; LAZARESCU, A.; CLAPCO, S.; TIURIN, J.; TURTĂ, C. Influenţa compuşilor thiosemicarbazonici în baza acidului 4-formil-3-hidroxi-2-naftonic asupra activităţii proteolitice a tulpinii de fungi Trichoderma sp. În: A XXIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice a I.C.M. „Petru Poni”, Iaşi, România, 29 septembrie-1 octombrie 2011, p.2.
 64. LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; GAVZER, S.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; STRATAN, M. Activitatea β-glucozidazică a fungilor Fuzarium cu diferit grad de virulenţă. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică-domeniu scienointensiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, Molodova, 6-8 iulie 2011, p.76-77.
 65. CREMENEAC, L.; BACLACI, T.; DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S. Eficacitatea aplicării substanţelor biologic active (lichidelor microbiene culturale) în procesul bioconversiei deşeurilor prin viermicultivare. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică-domeniu scienointensiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, Molodova, 6-8 iulie 2011, p.39-40.
 66. ДВОРНИНА, Е. Получение препаратов и выделение биологически активного компонента на основе биомассы гриба Lentinus edodes. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică-domeniu scienointensiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, Molodova, 6-8 iulie 2011, p. 151-152.
 67. ТЮРИНА, Ж. П.; ЧИЛОЧИ, А.А.; КЛАПКО, С.Ф.; ЛАБЛЮК, С.В.; СТРАТАН, М.В.; ДВОРНИНА, Е. Г. Ферментная обработка некоторых растительных материалов новыми ферментными препаратами целлюлолитического и пектолитического действия из микромицетов рода Penicillium. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică-domeniu scienointensiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, Molodova, 6-8 iulie 2011, p.219-220.
 68. ЧИЛОЧИ, А.А.; ТЮРИНА, Ж.П.; КЛАПКО, С.Ф.; ЛАБЛЮК, С.В.; СТРАТАН, М.В.; ДВОРНИНА, А.Г. Влияние комплексных соединений меди и никеля на биосинтез внеклеточного гидролитического комплекса микромицета Aspergillus niger CNMN FD 10. B: Всероссийский симпозиум с международным участием «Биологически активные вещества микроорганизмов: прошлое, настоящее, будущее», Москва, Россия, 27-29 января 2011, с. 130.
 69. ЧЕКИР, Н.; Десятник, А. А. Влияние комплексных соединений переходных металлов на биосинтез протеаз микромицетом Fusarium gibbosum 13, International Conference of Young Researchers, IX-th edition, November 11, 2011, Chisinau, Moldova.
 70. Filippova I. G., Gherco O. A., Simonov Y. A., Deseatnic-Ciloci A. A., Clapco S. F., Tiurina J. P., Baca S. G. “Synthesis, structures and biological properties of nickel(II) phthalates with imidazole and its derivatives” Polyhedron. 2010, V. 29(3), p. 1102–1108. ISSN 0277-5387. doi: 10.1016/j.poly.2009.11.016 (IF: 1.886
 71. Чилочи A.А. “Cовременные технологии получения ферментных препаратов гидролитического действия при глубинном культивировании микромицетов из рода Penicillium” Мат. VII Межд. Конф. «Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии», Минск, 2010, c. 177-179
 72. Чилочи A.А., Тюрина Ж.П., Лаблюк С.В., Клапко С.Ф., Стратан М.В. “Влияние семикарбазидов меди и никеля на биосинтез внеклеточных целлюлаз и ксиланаз  Aspergillus niger  CNMN FD 10” Мат. VII Межд. Конф. «Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии», Минск, 2010, с. 179-180
 73. Чилочи A.А., Тюрина Ж.П., Клапко С.Ф., Лаблюк С.В., Стратан М.В. “Некоторые свойства ферментного препарата целлюлазного и ксиланазного действия из микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C” Мат. VII Межд. Конф. «Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии», Минск, 2010, с.330-332
 74. Десятник А.А., Тюрина Ж.П., Клапко С.Ф., Стратан М. В., Лаблюк С.В., Болога О. А., Коропчану Э. Б., Рижа А. П., Булхак И. И. Некоторые аспекты биосинтеза внеклеточных гидролаз микромицетов из родов Rhizopus и Aspergillus в присутствии комплексных  соединений кобальта (III) с фторосодержащими анионами. Buletinul AŞM, ştiinţele vieţii. 2010, 1(310), p. 121-128 ISSN 1857-064X
 75. Deseatnic-Ciloci, A.; Tiurin, J.; Labliuc, S.; Cocu, M.; Clapco, S.; Stratan, M.; Grădinaru, J.; Bulhac, I. The biological properties of nikel(II) and copper(II) coordination compounds based on benzoylacetone S-metylizothiosemicabazone. The XXXI-st Romanian Chemistry Conference, Râmnicu Vâlcea, România, 2010, p.99
 76. Stratan, M.; Rija, A.; Deseatnic-Ciloci, A.; Coropceanu, E.; Bologa, O.; Bulhac, I. Influenţa componenţei sferei interne a compuşilor coordinativi asupra biosintezei amilazelor la tulpina Aspergilus niger 33-19 CNMN FD 02A. The XXXI-st Romanian Chemistry Conference, Râmnicu Vâlcea, România, 2010, p. 111

  

Descarcă Lista brevetelor de invenții

 1. CILOCI, A.; BACA S. ; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; BIVOL, C.; CLAPCO, S.; DARII M.; KRAVȚOV V. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15- producătoare de protease neutre. Brevet MD 4654 din 2020.06.30, BOPI nr.10/2019.
 2. CILOCI, A.; TIURINA, J.; BULHAC, I.; CLAPCO, S.; DANILESCU, O.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E. Mediu pentru cultivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Brevet MD 4645 din 2019.08.31, BOPI nr.8/2019.
 3. CILOCI, A.; BIVOL, C.; TIURINA, J.; GUȚUL, T.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; RUSU, E. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger CNMN FD 01. Brevet MD 4566 din 2018.05.31, BOPI nr.5/2018.
 4. BACA, S.; DARII, M.; KRAVŢOV, V.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E; BIVOL, C.; CLAPCO, S. Compuşi coordinativ iizobutirato-cloro-metoxo-(2,4,6-tris(2-pîridil)-s-triazînă)-mangan (II) methanol solvate şi diaqua-nitrato-(2,4,6-tris-(2-pîridil ) -s-triazînă)-mangan (II) nitrat cu proprietăţi de biostimulatori a sintezei proteazelor exocelulare la tulpina de fungi mycelial Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Depozit a 2018 0082. 2018.09.19.
 5. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUȚUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; DVORNICOV, D. Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Brevet MD 4532 din 2017.11.30, BOPI nr.11/2017.
 6. BULHAC, I.; DESEATNIC-CILOCI, A.; CUBA, L.; TIURINA, J.; BOUROȘ, P.; DRAGANCEA, D.; CLAPCO, S. Azotaţi de (2,3-butandionă-bis((izo)nicotinoilhidrazonă)-tris-aqua)fier(III) dihidraţi şi mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Brevet MD 4509 din 2017.08.31, BOPI nr.8/2017.
 7. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUȚUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; NICORICI, A.; RUSU, E. Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Trichoderma koningii CNMN FD 15. Brevet MD 4445 din 2017.06.30, BOPI nr.11/2016.
 8. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; BIVOL, C.; GRUMEZA, M.      Procedeu de obţinere a unui preparat enzimatic cu activitate b –glucozidazică. Brevet MD 4388 din 2015.12.31, BOPI nr.12/2015.
 9. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; BIVOL, C.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; STRATAN, M. Tulpină de fungi Trichoderma koningii Oudemans - producătoare de proteaze acide, neutre şi alkaline. Brevet MD 4285 din 2014.05.31, BOPI nr.5/2014.
 10. .DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; BOLOGA, O.; COROPCEANU, E.; CLAPCO, S.; STRATAN, M.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; BIVOL, C.; RUDIC, V.; BULHAC, I. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN-FD-12. Brevet MD 4234 din 2013.06.30, BOPI nr. 6/2013
 11. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; LUPAŞCU, G.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; STRATAN, M.; DVORNINA, E.; SAŞCO, E.,      Tulpină de fungi Fusarium gibbosum - producătoare de proteaze acide şi neutre, xilanaze şi b –glucozidaze. Brevet MD 4186 din 2012.11.30, BOPI nr. 11/2012,.
 12. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; CLAPCO, S.; CAISIN, L.; HAREA, V.; LABLIUC, S.; STRATAN, M.; DVORNINA, E.; Procedeu de obţinere a complexului celulazo-amilazic. Brevet MD 4121 din 2011.07.31, BOPI nr. 7/2011.
 13. CILOCI, A.; TIURINA, J.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; STRATAN, M.; GRUMEZA, M.; Tulpină de fungi Aspergillus niger - producătoare de enzime cu activitate celulo zolitică şi xilanazică. Brevet MD 4072 din 2010.10.31, BOPI nr.10/2010.
 14. CILOCI, A.; STRATAN, M.; CLAPCO, S.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; GHIŢU, D. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02. Brevet MD 3945 din 2009.07.31, BOPI nr.07/2009.
 15. DeseatnicAlexandra, Stratan Maria,  Coropceanu Eduard, Bologa Oiga, RIJA Andrei, Clapco Steliana, Tiurin Janetta,  Labliuc Svetlana, Rudic Valeriu, Bulhac Ion. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02. Brevet MD 3943 din 2009.07.31,  BIOPI nr.7/2009.
 1. Donica I., Deseatnic A., Ciapurina L., Stratan M., Turtă C., Cravţov V. Complexul cuprului cu aminoguanizona acidului piruvic care posedă proprietăţi de stimulator al capacităţii biosintetice la microorganisme. Brevet MD 3654 BOPI 7/2008, p. 35-36
 2. Lupaşcu Galina, Saşco Elana, Gavzer Svetlana, Deseatnic Alexandra, Tiurin Janetta, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Stratan Maria. Metodă de identificare a izolatelor de fungi Fusariun fitopatogene. Brevet MD 3540, BOPI 3/2008.
 3. Deseatnic A., Paşa L., Tiurin J., Labliuc S., Ghiţu Dumitru. Procedeu de cultivare submersă  a  tulpinii de fungi Penicillium expansum CNMN FD 05C. Brevet MD 3301, BOPI 4/2007
 4. Deseatnic A., Clapco S., Paşa  L., Tiurin J., Labliuc S., Ghiţu D. Procedeu de cultivare submersă  a tulpinii de fungi Penicillium viride CNMN FD 04 P. Brevet MD 3256, BOPI 2/2007
 5. Deseatnic A., Tiurin J., Paşa L., Bologa O., Labliuc S., Garbalau N  Rudic V. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium expansum CNMN FD 05C. Brevet MD 3255, BOPI 2/2007
 6. Deseatnic A.Clapco S. Druţă V., Tiurin J., Labliuc S., Grădinaru J., Gărbălău N., Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium viride CNMN FD 04 P, variante. Brevet MD 2837, BOPI nr.8/2005.
 7. Deseatnic A, Condruc V., Bologa O., Tiurin J., Gărbălău N., Labliuc S., stratan M. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii Aspergillus niger 33 CNMN FD 06a, producător de amilaze. Brevet MD 2836, BIOPI nr.8/2005. Încercări Experimentale de producere ( Act 22.06.2005,Combinatul de Panificaţie „Franzeluţa” Chişinău).
 8. Gărbălău N., Simonov Iu., Bouroş P., Deseatnic A., Bologa O., Coropceanu E., Condruc V., Clapco S., Fluorura-hexafluorofosfat-bis[di (tiocarbamid) bis (dimetilglioximato)-cobalt(III)], care posedă proprietăţi de biostimulator. Brevet MD 2833, BOPI nr.8/ 2005 .
 9. Deseatnic A., Paşa L., Bologa O., V.Tiurin J., Labliuc S., Gărbălău N., Rudic V., Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii  de fungi Penicillium expansum CNMN FD 05 P. Brevet MD 2747 din 2005 04.30, BOPI nr.4/2005. 
 10. deseatnic A., Sârbu T., Tiurin J., Labliuc S., Rudic V., Turtă C., Ceapurin L., Mediul nutritiv pentru cultivarea submersă a tulpinii de micromicete Rhizopus arrhizus F 67.MD 2709, BOPI 2/ 2005.
 11. Deseatnic Alexandra, Clapco Steliana, Tiurin Janetta, Paşa Lilia, Labliuc Svetlana Labliuc. Tulpină de fungi  Penicillium viride producătoare de pectinaze, MD 2613, BOPI nr.11/ 2004.
 12. Deseatnic Alexandra, Paşa Lilia, Clapco Steliana, Tiurin Janetta, Labliuc Svetlana Labliuc. Tulpină de fungi Penicillium expansum producătoare de celulaze, MD 2588, BOPI nr.10/ 2004.
 13. Deseatnic Alexandra, Sîrbu Tamara,Tiurin Janetta, Labliuc Svetlana. Tulpină de fungi Rhizopus arrhizus F67 CNMN FD 03 – producătoare de enzime lipolitice, MD 2458, BIOPI nr.05/2004. Încercări Experimentale de producere ( Act, 2004  AO „Piele” Chişinău)
 14. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; LĂZĂRESCU, A. Tulpină de fungi Aspergillus niger 33-19 - producătoare de enzime amilolitice. Brevet MD 2363 din 2004.01.31, BOPI nr.01/2004.
 15. DESEATNIC-CILOCI, A.; SÎRBU, T.; TIURINA, J.; LABLIUC, S. Tulpină de fungi Aspergillus niger - producătoare de enzime lipolitice. Brevet MD 2362 din 2004.01.31, BOPI nr.01/2004.
 16. DESEATNIC-CILOCI, A.; PAŞA, L.; GULEA, A.; RUDIC, V.; TIURINA, J.; LABLIUC, S. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fung Aspergillus flavus VKM F 3292 D, producătoare de celulaze şi xilanază. Brevet MD 2340 din 2003.12.31, BOPI nr.12/2003
 17. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; RUDIC, V.; CEAPURINA, L., Mediu nutritiv de cultivare a tulpinii de fungi Aspergillus flavus VKM F 3292 D (variante), Brevet MD 1987 din 2002.08.31; BIOPI nr.8/2002
 18. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; GĂRBĂLĂU, N.; COROPCEANU, E.; LABLIUC, S.; BOLOGA, O. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus, variante 3, Brevet MD 1748 din 2001.09.30, BOPI  nr.9/ 2001.
 19. GĂRBĂLĂU, N.; SIMONOV, I.; DESEATNIC-CILOCI, A.;  BOLOGA, O.; KRAVŢOV, V.; COROPCEANU, E.; TIURINA, J.; LABLIUC, S. Fluorură-hexafluorsilicat-tris[bis(dimetilglioximato)di(tiocarbamid)cobalt(III)] sescvihidrat care manifestă proprietăţi de biostimulator. Brevet MD 1203 din 1999.04.30, BOPI  nr.4/ 1999.
 20. Deseatnic A., Tiurin J., Labliuc S. Tulpină de fungi microscopici Aspergillus flavus producătoare a complexului celulazic. Brevet MD nr.356. BOPI  nr.12/ 1995.
 21. Сергеева Нина .Василевн, Свидерская Зинаида Ильинична, Десятник Александра Александровна, Шершнёв Михаил Никитич, Мустяэа Нина Васильевна. Способ получения эфирного масла. Авт.свид. SU Nr. 697556. Бюллетень Nr. 42, 15.11.1979. Implementare la nivel de ramură.
 22. Сергеева Нина Василевн,Десятник Александра Александровна, Кременяк Лариса Петровнв, Милкан Степан Степанович, Богуславский Владимир Михайлович, Лупашку Михаил Феодосьевич. Способ получения кормов из люцерны. Авт.свид. SU Nr. 1232204. Бюллетень Nr.19, 23.05.1986
 1. 20.80009.5007.28  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor “S” și „D” cu liganzi polidentați / Tehnologii inovative de obținere a preparatelor enzimatice microbiene cu proprietăți avansate pentru aplicare în medicină, industria farmaceutică, alimentară, agricultură (2020-2023).
 2. 16. 80012 51. 12A Nanoprocedee de obținere a preparatelor enzimatice lipolitice de origine fungică”, (2016-2017) .
 3. 15.817.05.16A Utilizarea nanomaterialelor în biotehnologia cultivării fungilor miceliali și levurilor ca strategie de sporire a performanțelor biotehnologice (2015-2019)
 4. 11.817.08.19A Tehnologii inovaţionale microbiene pentru producerea polizaharidelor şi enzimelor hidrolitice cu utilizări polivalente (2011-2015)
 5. 12.819.18.13A Procedee noi de obținere a preparatelor enzimatice proteolitice de origine fungică cu divers grad de puritate  ( 2012-2013).
 6. 12.220.18.02A.Echipament Analitic Modern pentru asigurarea unui nivel înalt al cercetărilor în domeniul biotehnologiei micro-biologice(2012).
 7. 06.411.015F Fundamentarea ştiinţifică a sintezei orientate a substanţelor bioactive de către microorganism (2006-2010).
 8. 06.411.016A Elaborarea biotehnologiilor de producere şi folosire a preparatelor microbiene pentru agricultură, industria alimentară şi medicină (2006-2010).
 9. 16. 80012 51.12A Elaborarea stimulatorilor cu însuşiri prognozate pentru tehnologiile microbiene de obţinere a preparatelor enzimatice (2008-2009).(F, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Chimie; proiect în colaborare Rusia-Moldova).
 10. 07.408.05.03 PA. Undele milimetrice de intensitate joasă ca factor stabilizator şi biostimulator al proceselor biosintetice la microorganisme (2007-2008) P.S.
 11. 07.411.14 INDF Sinteza microbiană şi proprietăţile β-glucozidazei extracelulare ca agent de intensificare a aromelor vinurilor de calitate superioară (2007-2008).(T).
 12. 06.22CRF Legităţile de bază ale sintezei, particularităţile structurii geometrice, electronice şi proprietăţilor biologice ale dioximaţilor supramoleculari ai cobaltului (III, II, IInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Chimie; proiect în colaborare Rusia-Moldova) (2006-2007).
 13. 42.008 P Evaluarea efectelor acţiunii radiaţii milimetrice de intensitate joasă asupra capacităţii biosintetice a microorganismelor cu semnificaţie în biotehnologie (2004 –2006).
 14. GE.04 Perfecţionarea bazei tehnico-materiale pentru dezvoltarea şi implementarea biotehnologiilor microbiene avansate (Grant) (2007)
 15. 01.025 C..Sinteza Orientată A Enzimelor Microbiene Şi Elaborarea Tehnologiilor De Obţinere 2001-2003