National Collection of Non-Pathogenic Microorganisms

General information

Colecția Națională de Microorganisme  Nepatogene a fost fondată la 1 iulie 2003, în calitate de depozit național de microorganisme de interes științific, didactic  și industrial.

Elaborarea măsurilor coordonate şi ştiinţific argumentate pentru conservarea şi utilizarea eficientă a resurselor microbiene; completarea şi păstrarea băncii de date privind culturile pure de microorganisme autentice.

Obiectivele de bază ale CNMN sunt:

 • păstrarea autentică şi furnizarea culturilor pure de microorganisme nepatogene;
 • depozitarea (primirea, verificarea viabilităţii şi purităţii, îmregistrarea) tulpinilor de microorganisme nepatogene şi eliberarea certificatelor de depozitare;
 • elaborarea şi evidenţa Catalogului Naţional de Microorganisme Nepatogene;
 • menţinerea viabilităţii şi purităţii culturilor depozitate;
 • perfecționarea metodelor de conservare și păstrare de lungă durată a microorganismelor;
 • elaborarea metodelor de cercetare şi tehnicilor avansate ce vor fi aplicate în procesul de studiere şi conservare a culturilor microbiene nepatogene;
 • coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii colecţiilor de ramură, a instituţiilor academice de profil şi a altor organizaţii în domeniul cercetării şi păstrării genofondului microbian;
 • crearea unui sistem de informaţii privind colectarea, metodele de cercetare şi conservare, furnizare şi posibila utilizare a tulpinilor de microorganisme  nepatogene;
 • instruirea pe baza CNMN a doctoranzilor şi competitorilor, a altor categorii de cercetători;

 

Contacts

Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene  ( CNMN ) 
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
str. Academiei 1, MD2028, or. Chişinău, Republica Moldova

Șef laborator dr. Sîrbu Tamara
Tel: +373 22 73-74-94
Email: sirbutf@rambler.ru

  

 

 

 

Laboratory staff
Publications
Projects
Nr.

Numele, prenumele

Titlul științific,
științifico-didactic

Funcția deținută
1 Sîrbu Tamara dr. în. biologie, conferențiar cercetător  șef laborator
2 Burţeva Svetlana dr. hab. în biologie, profesor cercetător cercetător științific principal
3 Frunze Nina dr. hab. șt. agricole, conferențiar cercetător  cercetător științific principal
4 Batîr Ludmila dr. în biologie, conferențiar cercetător  cercetător științific coordonator
5 Darie Valerian dr. în şt. agricole, conferențiar cercetător  cercetător științific coordonator
6 Bolocan Nistor dr. în şt. agricole, conferențiar cercetător cercetător științific coordonator
7 Cozari Serghei dr. în şt. agricole cercetător științific superior
8 Artiomov Laurenția dr. în şt. biologice cercetător științific superior
9 Bîrsa Maxim dr. în şt. biologice cercetător științific superior
10 Slanina Valerina   cercetător științific
11 Timuș Ion doctorand cercetător științific
12 Moldovan Cristina   cercetător științific
13 Ţurcan Olga   cercetător științific
14 Cebotari Victoria   cercetător științific stagiar
15 Tonu Nicolai   cercetător științific stagiar
16 Grăjdian Elena   laborant superior
17 Cojocaru Dina   laborant
18 Tucan Nadejda   laborant

Publicații relevante:

 1. SÎRBU, T. Long term storage of micromycetes strains. Studii și comunicări. Ed. „Ion Borcea” V. 26, 2016-2017, Bacău, 2018, p. 7-12. ISSN 1584-3416
 2. СЫРБУ, Т.; ТИМУШ, И.; ГОРИНЧОЙ, В.; ПУШКАШУ, Б.; МАСЛОБРОД, С.  Изменение антифунгальной активности микромицетов в присутствие наночастиц. Аграрная наука: Том 1. Специальный выпуск. Защита растений. Москва. 2019. С. 110-114. ISSN 0869-8155.
 3. СЫРБУ, Т.; ШЕРБАКОВА, Т. Перспектива использования грибов рода  Penicillium в с/х. Аграрная наука: Том 1. Специальный выпуск. Защита растений. М., 2019. с. 115-118. ISSN 0869-8155.
 4. BURȚEVA SVETLANA. Potențialul microbiologic pentru agricultură durabilă. Capitolul IX: Potențialul streptomicetelor pentru agricultura durabilă. 158-174. Știința. ISBN 978-9975-85-057-5.
 5. BURTSEVA, S.; CHISELITSA, O.; BYRSA, M.; CHISELITSA, N. Accumulation of biomass and synthesis of lipids by Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 cultivated on complex medium added with cyanobacterial polysaccharides. Analele Universității din Oradea, Fascicula Biologie. 2017, 24 (2), 54-59. ISSN: 1224-5119.
 6. BEREZIUK, Y.; BURTSEVA, S.; GARAEVA, S.; BYRSA, M.; MANCIU, A. The amino acid composition of the biomass of the strain Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, cultivated on a complex medium with bio products of a cyanobacterial nature. Analele Universității din Oradea, Fascicula Biologie. 2017, 24 (2), 60-65. ISSN: 1224-5119.
 7. BATÎR, L., CHISELIŢA, O., SLANINA, V. Conservarea şi menţinerea bacteriilor cu proprietăţi importante pentru agricultura durabilă. In: CORCIMARU, S., eds. Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă. Ştiinţa, 2016, p. 143-157. ISBN 978-9975-85-057-5.
 8. CHISELIŢA, O., BATÎR, L., SLANINA, V. Potenţialul ştiinţific, industrial şi agricol al genofondului levurian autohton. In: CORCIMARU, S., eds. Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă. Ştiinţa, 2016, pp. 106-127. ISBN 978-9975-85-057-5.
 9. BATÎR, L.; SLANINA, V.; SÎRBU, T.; CHISELIŢA, O. Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 şi 6 ani de conservare în stare liofilizată. Revista de Proprietate Intelectuală Intellectus. 2015, nr. 3, p. 96-101. ISSN 1810-7079.
 10. Bolocan N., Lupașcu M., Darie V., Lala M. Potențialul ecologo-ameliorativ al asolamentelor furajero-cerialiere de rotație scurtă. Revista ”Știința agricolă”, nr. 1; Chișinău, 2010.
 11. Lupașcu M., Lala M., Bolocan N., Frunze N., Darie V., Andrieș S. Măsuri și procedee de dirijare a procesului producțional la culturile agricole în asolamentul furajero-cerialier. Îndrumări metodice. Chișinău, 2017.
 12. ФРУНЗЕ Н.И. Живой углерод чернозёмов Молдовы. Lap Lambert: Academic Publishing. Дюсельдорф. 2017. 245 с.
 13. ФРУНЗЕ Н.И. Респираторная активность микробных сообществ пахотного чернозема Молдовы.Агрохимия. 2018. №4, С. 59-64
 14. FRUNZE N.I. Diversity of amino acids in a typical chernozem of Moldova.  Eurasian Soil Science. 2016. Vol. 47. Nr.12.  P. 1259-1265.
 15. Frunze N., Lala M., Bolocan N., Darie V., Cozari S., Tonu N. The biote reaction at the anthropic percursion of the carbon cycle. Culegerea de lucrări ”Mediul ambiant și dezvoltarea durabilă”, Iași, 2019.

 Brevete de invenție:

 1. BATÎR, L., SLANINA, V., SÎRBU, T. Procedeu de conservare a tulpinii Bacillus cereus var. fluorescens cu activitate antifungică. Brevet de invenţie MD 1071. 2017.04.30.
 2. BATÎR, L., SLANINA, V., SÎRBU, T. Procedeu de conservare a tulpinii Pseudomonas aureofaciens cu activitate antifungică. Brevet de invenţie MD 1072. 2017.04.30.
 3. BATÎR, L., SLANINA, V., SÎRBU, T., CHISELIŢĂ, O. Procedeu de conservare a tulpinii Pseudomonas aurantiaca cu activitate antifungică. Brevet de invenţie MD 1056. 2017.02.28.
 4. SÎRBU, T., Şcerbacova, T. Procedeu de cultivare a castraveţilor. // Brevet de invenie Y 1213, 2017.12.31. MD - BOPI 12/2017, p. 46-47.
 5. SÎRBU, T., Maslobrod, S. Procedeu de tratare a seminţelor de cereale înainte de semănat. // Brevet de invenţie Y 1237, 2018.03.31, MD - BOPI 3/2018, p. 52.
 1. 2011-2014. Evaluarea şi valorificarea potenţialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile.
 2. 2015-2019. Potenţialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanţi organici persistenţi.
 3. 2020-2023. Conservarea și valorificarea biodiversității microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor și agriculturii durabile, integrarea științei și educației. 
 4. 2020-2023. Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice..
 5. 2020-2023.  Algoritmi de învățare a biologiei la distanță.